Canóns do Sil


Introdución

Videointerpretación sección Introdución

Forma parte da Rede Natura 2000 de Galicia cunha extensión de 5.914 ha. Os Cañóns do Sil abrangue os concellos ourensans de A Peroxa, A Teixeira, Castro Caldelas, Montederramo, Nogueira de Ramuín, Parada de Sil. Na provincia de Lugo abrangue os concellos de A Pobra do Brollón, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, O Saviñao, Pantón, Ribas de Sil e Sober.

Trátase dun profundo cañón orixinado polo río Sil (hoxe cun encoro) ao longo de máis de 15 km. Con desniveis que alcadan entre os 300 e 500 m, se caracteriza por presentar ladeiras aterradas onde se cultiva a vide.

Está situado na denominada Ribeira Sacra, cuxo nome está documentado como Rivoyra Sacrata para referirse ao refuxo de monxes e eremitas desde tempos dos suevos nas gargantas fluviais do Sil e do Miño. Asentáronse nesta zona ata unha ducia de mosteiros, a maioría pasados á regla benedictina e luego exclaustrados.

Ao longo do Sil, na zona máis abrupta do Canón, é necesario destacar a pequena fervenza de Loureiro formada polo río Vao, na subida cara ao mosteiro de Santo Estevo; así como a garganta granítica na que o río Mao atópase co Sil, preto da aldea de Cristosende.

Patrimonio Natural

Videointerpretación sección Patrimonio Natural

Dentro da variedade de aves destacan algunhas como o corvo mariño grande (Phalacrocorax carbo), ou numerosas aves de rapiña como a águia caudal (Hieraetus pennatus), a águia branca (Circaetus gallicus),o miñato abelleiro (Pernis apivorus) ou o falcón peregrino (Falco peregrinus).

Segundo a Directiva 92/43/CEE, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestre, os hábitats presentes neste espazo son:

  • Lagos eutróficos naturais con vexetación Magnopotamion ou Hydrocharition,
  • Ríos dos pisos basal a montano con vexetación de Ranunculion fluitantis e de Callitricho-Batrachion,
  • Queirogais secos europeos,
  • Queirogais oromediterráneos endémicos con toxos,
  • Encostas rochosas silíceas con vexetación casmofítica,
  • Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),
  • Robledales galaico-portugueses con Quercus robur e Quercus pyrenaica,
  • Soutos;
  • Aciñeirais.

Tamén atopamos formacións herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre substratos silíceos de zonas montañosas (e de zonas submontañosas da Europa continental).

En canto á fauna atopamos invertebrados: Cerambyx cerdo, Euphydryas aurinia, Geomalacus maculosus, Lucanus cervus, Macromia splendens, Oxygastra curtisii; as especies piscícolas: Chondrostoma polylepis e Rutilus arcasii; anfibios/réptiles: Discoglossus galganoi, Lacerta schreiberi; e os mamíferos: Lutra lutra, Myotis myotis, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Galemys pyrenaicus, Barbastella barbastellus.

Patrimonio Cultural

Videointerpretación sección Patrimonio Cultural

A Ribeira Sacra contén nas súas paisaxes un magnífico compendio de restos de épocas diversas. Os poboadores da prehistoria deixaron tras deles túmulos e castros que chegaron ata nós como paisaxes da vida doutro tempo. Exemplos admirables son as mámoas das Cabanas en Nogueira de Ramuín ou o castro de Candaz en Chantada, ou de Arxeriz no Saviñao. Pero tamén a presenza romana nestas terras foi decisiva á hora de proporcionarlles unha tradición cultural e unha estética determinada, como a produción de aceite ou viño, cuxa paisaxe en terrazas é tan característica.

No seu interior buscaron refuxio monxes e eremitas e, posteriormente, poboouse de mosteiros. Ata unha ducia de cenobios, románicos e benedictinos a maioría, que lle deron o nome xa documentado desde a Idade Media de Rivoyra Sacrata.

Actualmente pódense visitar 18 mosteiros: Santo Estevo de Ribas de Sil e o de Santa Cristina, San Pedro de Bembibre, Taboada dúas Freires, San Paio de Diomondi, Santo Estevo de Ribas de Sil, Santa María de Pesqueiras, Montederramo, San Pedro de Rocas, Ferreira de Pantón, San Paio de Abeleda e Santo Estevo de Ribas de Miño

Igualemente podemos atopar una boa mostra de pazos como o de Tor, Bóveda, Cartelos, Goián, Reguengo ou o Pazo da Encomenda, entre outros.

Servizos

Videointerpretación sección Servizos

Aloxamento: Si. Comer: Si.

Información de utilidade

Videointerpretación sección Información de utilidade

Os Peares é o punto preciso onde se xuntan os dous grandes ríos do noroeste. Segundo o dito popular, o Sil leva a auga e o Miño, a fama. Augas arriba, os dous por separado, formaron profundos canóns que no caso do Sil acadan o punto máximo nos 500 metros de profundidade. A estrada de servizo ás presas hidroeléctricas que parte dos Peares introdúcenos nesta paisaxe cunha abraiante sensación de aventura. Unha das formas máis espectaculares de coñecer a Ribeira Sacra é pola auga. Os dous cursos fluviais son navegables en catamarán. O Sil desde os embarcadoiros ourensáns de Santo Estevo (Nogueira de Ramuín) e Abeleda (Castro Caldelas). O Miño desde a localidade luguesa de Belesar (O Saviñao). Os itinerarios turísticos teñen o seu percorrido polo corazón mesmo da paisaxe. Os mosteiros máis apegados ao fluír do Sil son os de Santo Estevo de Ribas de Sil e o de Santa Cristina. Ao primeiro, convertido en establecemento hoteleiro, accédese desde a localidade de Luíntra (Nogueira de Ramuín) ou, se queremos alongar o camiño, polo mosteiro de San Pedro de Rocas (desvío na OU-536 en Tarreirigo, Esgos). O centro de interpretación do cenobio de Rocas, considerado o primeiro de Galicia, dálle valor engadido á visita. Ao de Santa Cristina, desde Parada do Sil por unha estrada de ida e volta. A baixada ata este mosteiro realízase entre a espesura de árbores centenarias. Tamén desde Parada de Sil, unha breve pista de terra conduce ata o denominado Balcóns deMadrid. Trátase dun miradoiro de vertixe sobre o abismo, e na outra beira do río veremos o santuario de Cadeiras (Sober) e a chaira de Monforte como horizonte. Non faltarán no camiño outros miradoiros, como a andamiaxe entre Vilouxe e Caxide onde o canón acada a súa máxima altitude. Desde O Castro de Caldelas, cuxo castelo permite outear previamente a paisaxe, parte unha estrada que curva a curva se perde polos segredos da Ribeira Sacra.

A ter en conta

Videointerpretación sección A ter en conta

Descripción fauna: Sorprendentes paisaxes de socalcos para o cultivo da vides. As condicións climáticas permiten que especies típicamente mediterráneas atopen aquí refuxio. Por exemplo, as sobreiras e os érbedos que acompañan ás manchas boscosas autóctonas de carballos e castiñeiros. As aves rapaces como a aguia real e o falcón peregrino tamén atopa os seu hábitat nos rochedos de máis difícil acceso do canón.

Ecosistema

Flora

Fauna

Patrimonio material

Patrimonio inmaterial

Como chegar?

Permisos necesarios

Non hai contido que amosar.

Contacto

Miradoiros

Ocio

Produtos locais

Non hai documentos que amosar.